Privatumo Politika

UAB “VNT medicinos centras” juridinio asmens kodas 302821422, buveinės adresas Laukininkų g. 17, Klaipėda, Lietuva, tel.: +370 611 35888 ir +370 61417500, el. paštas: registratura@vntmedicina.lt  (toliau – KOMPANIJA) vertina ir saugo klientų privatumą. Todėl šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) pateikiama išsami informacija apie mūsų interneto svetainėje asmens duomenų rinkimo, apdorojimo ir naudojimo būdus, taip pat apie principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą.

Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės KOMPANIJOS interneto svetainėje, siunčiate laiškus ar tekstinius pranešimus iš bendrovės interneto svetainės ar užsisakote paslaugas KOMPANIJOS elektroninėje registracijos sistemoje. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus ir apie kitas KOMPANIJOS atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą. Ši Politika  netaikoma, kai naršote kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojatės trečiųjų šalių paslaugomi.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

KOMPANIJOS VYKDOMAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad interneto svetainėje KOMPANIJA tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 1. teikiant elektroninių ryšių paslaugas: siunčiant laiškus ar tekstinius pranešimus, informuojant apie gydymą ir jo kainą, administruoti pacientų duomenų bazę, registruojant pacientus gydymui paprastu būdu (interneto svetainės paštu bei elektroniniu paštu);
 2. teikiant elektroninės registracijos bei mokėjimo paslaugas;
 3. kitais tikslais, susijusiais su vidaus administravimu, pavyzdžiui, tvarkant KOMPANIJOS darbuotojų duomenis.

 

Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi?

KOMPANIJA renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis:

 1. pagrindinius duomenis, kurie reikalingi aukščiau išvardintiems tikslams: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, kontaktiniai duomenis ir pan.;
 2. duomenis, kurie reikalingi paslaugoms teikti ar prekėms parduoti: užsakymo duomenys, sąskaitose esanti informacija, duomenys susiję su mokėjimais ir pan.;
 3. kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie išsamiai apibrėžiami tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

 

Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?

KOMPANIJA gali rinkti Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamasi teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais. Tai medicinos veiklos ir susijusių paslaugų įgyvendinimas. KOMPANIJOS teisėti interesai taip pat gali būti pagrindas tvarkyti duomenis, pavyzdžiui, kai KOMPANIJA siunčia naujienlaiškius bei informuoja apie prekes ar paslaugas, tikrina mokumą. KOMPANIJA gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis taip pat ir vykdant teisines prievoles, kurie nepažeidžia medicinos paslapčių (pvz. pateikti atsakymus į LR prokuratūrą) ar kitais teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais.

 

Kiek laiko saugomi Jūsų duomenys?

KOMPANIJA saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Teikiant elektroninių ryšių paslaugas, KOMPANIJA tvarko srauto duomenis tik tiek, kiek reikalinga užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.

KOMPANIJA imasi visų galimų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik nustatytais tikslais, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

 

Kam KOMPANIJA teikia ar gali teikti asmens duomenis, surinktus svetainėje?

 1. KOMPANIJA tokius duomenis gali teikti savo duomenų tvarkytojams – darbuotojams, kurie yra specialiai mokomi;
 2. įsigyjant paslaugų KOMPANIJOS elektroninėje sistemoje – asmens duomenys perduodami į banką kad atlikti mokėjimą ir sugebėti grąžinti pinigus;
 3. kitiems asmenims Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo;
 4. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai.

 

KOMPANIJOS SVETAINĖJE RENKAMI DUOMENYS

 1. administruodami interneto svetainę bei diagnozuodami sutrikimus KOMPANIJOS serverio darbe, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją;
 2. naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą. Informacija apie slapukus, slapukų tipai ir jų paskirtis yra pateikti Slapukų naudojimo politikoje;
 3. registruojantis KOMPANIJOS savitarnoje renkame vartotojo identifikavimui būtiną pagrindinę informaciją, kurią pateikiate pildydami registracijos formą, t. y. vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį.
 4. įsigyjant prekių ar paslaugų KOMPANIJOS elektroninėje sistemoje renkame duomenis, kurie yra reikalingi tinkamam užsakymo įvykdymui, pavyzdžiui, paslauga ir jo užsakymo detalės, kontaktiniai duomenys bei susiję įrašai. Duomenys saugomi 1 metus nuo paskutinio kliento prisijungimo prie kliento paskyros momento.

Surinktus duomenis apie KOMPANIJOS svetainės lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

KOMPANIJOS darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie bendrovės klientus, įskaitant ir KOMPANIJOS svetainės lankytojus.

 

JŪSŲ TEISĖS IR KITA AKTUALI INFORMACIJA

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į KOMPANIJĄ su prašymu suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti;
 • kreiptis į KOMPANIJĄ su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • kreiptis į KOMPANIJĄ su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia KOMPANIJA arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

 

Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų – susisiekite su mumis:

PASKELBTA 2024-04-12