PATVIRTINTA

UAB VNT MEDICINOS CENTRO DIREKTORIAUS

ĮSAKYMU 2018-09-03d.

UAB “VNT MEDICINOS CENTRO” NUOTOLINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO APRAŠAS

1. BENDROJI DALIS

  1.1. Nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugų ( toliau -NSP) teikimo aprašas (toliau – Aprašas) nustato sveikatos priežiūros paslaugų teikimą informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis, kuriomis yra galimybė identifikuoti asmenį jam nevykstant į įstaigą.
1.2. Atsakingi vykdytojai su dokumentais supažindinami pasirašytinai. Už supažindinimą atsakingas įstaigos vadovas.

2. NUORODOS

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2005 m. gruodžio 5 d. Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.


3. NUOTOLINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMAS

  3.1. UAB „VNT medicinos centre“ pacientams ir jų artimiesiems sudaryta galimybė kreiptis į bet kurį šeimos gydytojo komandos narį įstaigos vadovo nustatyta tvarka ir gauti NSP paslaugas.
3.2. NSP paslaugos paskirtis – skirti pacientui pakartotinius tyrimus, tęsti vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių (įskaitant tuos, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis) (toliau – vaistai ir MPP) skyrimą.
3.3. Pacientas (ar jo atstovas pagal įstatymą arba pagal pavedimą), pageidaujantis gauti NSP, kreipiasi į klinikos registratūrą.
3.4. Registratūros darbuotojas identifikuoja pacientą (ar jo atstovą), kuris privalo nurodyti paciento vardą, pavardę ir paskutinius 4 asmens kodo skaičius, bei registruoja pacientą NSP paslaugai gauti. Taip pat patikslina paciento ( ar jo atstovo) kontaktinį telefono numerį ir informuoja pacientą, kada su juo susisieks šeimos gydytojo komandos narys.
3.5. Šeimos gydytojo komandos narys numatytu laiku skambina pacientui ( ar jo atstovui) nurodytu kontaktiniu telefono numeriu ir identifikuoja pacientą, kuris privalo nurodyti paciento vardą, pavardę bei 4 paskutinius asmens kodo skaičius.
3.6. Paciento (ar jo atstovo) sutikimą NSP planinei paslaugai gauti gali šeimos gydytojo komandos narys paskutinio apsilankymo klinikoje metu. Šiuo atveju prieš pirmą NSP paslaugos teikimą pildomas ir duodamas pacientui pasirašyti paciento (ar jo atstovo) sutikimas gauti NSP.
3.7. Identifikavęs pacientą šeimos gydytojo komandos narys išsiaiškina subjektyvią paciento sveikatos būklę (vadovaudamasis paciento ar jo atstovo suteiktais duomenimis) ir sprendžia dėl tolimesnio NSP teikimo.
3.8. Šeimos gydytojo komandos nariui suteikus NSP paslaugą, formoje Nr. 025/a „Asmens sveikatos istorija“, nurodoma NSP paslaugos suteikimo data, laikas, naudotos informacinės ir ryšių technologijos, paciento kreipimosi priežastis, subjektyvi paciento sveikatos būklė (arba gali būti nurodomas su NSP paslaugos teikimu susijusios skaitmeninės medžiagos atsekamumas) ir suteikta paslauga.

3.9. Kai nusprendžiama neteikti NSP paslaugos, pacientas registruojamas apsilankymui pas šeimos gydytojo komandos narį įprastine tvarka. NSP paslauga gali būti neteikiama jei:

3.9.1. negalima įsitikinti paciento ar atstovo pateikiamų duomenų apie sveikatą tikrumu;
3.9.2. prašoma paslauga nėra NSP paslauga, nes tai naujas gydymo atvejis;
3.9.3. šeimos gydytojo narys negali įvertinti paciento sveikatos būklės be apžiūros;
3.9.4. prašoma paskirti vaistus ar MPP, kurių pacientas anksčiau nevartojo.

3.10. Apie atsisakymo suteikti pacientui NSP paslaugą priežastį įrašoma formoje Nr. 025/a.

3.11. šeimos gydytojo komandos narys, teikdamas NSP paslaugą, gali:

3.11.1. tęsti suaugusiam pacientui anksčiau paskirtų vaistų ar MPP skyrimą, išrašydamas receptą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka; vaikams receptą išrašyti gali ne ilgiau kaip 1 mėnesio laikotarpiui; 3.11.2. jei paciento būklė stabili, skirti pakartotinius tyrimus ir paaiškinti pacientui ar jo atstovui atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą, vaistų ar MPP vartojimą.

3.12. Pacientas ar jo atstovas prisiima atsakomybę už informacinėmis ar elektroninio ryšio technologijomis pateiktų duomenų apie paciento sveikatos būklę teisingumą.
3.13. Šeimos gydytojo komandos narys, teikdamas NSP paslaugą, gali tęsti pacientui anksčiau paskirtų vaistų ar MPP skyrimą, skirti pakartotinius tyrimus ir paaiškinti pacientui ar jo atstovui atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą gali ne daugiau kaip 1 kartą. Suteikus NSP paslaugą, pacientas kitą kartą dėl tos pačios priežasties privalo atvykti į įstaigą.

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

4.1. Šis Aprašas yra tvirtinamas, keičiamas ir papildomas direktoriaus įsakymu pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja šios srities teisinius santykius.


2024-01-03