PATVIRTINTA

UAB VNT MEDICINOS CENTRO DIREKTORIAUS

2020 m. lapkričio 9 įsakymu Nr. PR/20-1109-001.

UAB “VNT MEDICINOS CENTRO” DARBO ORGANIZAVIMO COVID-19 PANDEMIJOS
METU
TVARKOS APRAŠAS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Darbo organizavimo COVID – 19 pandemijos metu tvarkos aprašas nustato veiksmų seką ir tvarką įstaigoje, esant galimai darbuotojų užsikrėtimo koronavirusu (Covid-19) rizikai UAB „VNT medicinos centras“ (toliau – įstaiga).

2. NUORODOS

 1. Aprašas parengtas vadovaujantis:
  2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“.
  2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 27 d. sprendimas Nr. V-594 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 10 d. sprendimo Nr. V-328 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo apibrėžimo atnaujinimo“ pakeitimo“.
  2.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. V-506 „Dėl Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
  2.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
  2.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“.
  2.6. Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. V-381 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimo 2020-04-14 d. Nr. V-848.

3. TAIKYMO SRITIS

3.1. Aprašu vadovaujasi visi UAB „VNT Medicinos centras“ darbuotojai. Darbuotojai su aprašu supažindinami pasirašytinai.


4. ATSAKOMYBĖ IR ĮGALIOJIMAI

4.1. Už tinkamą aprašo įgyvendinimą atsako įstaigos vyr. gydytoja, už aprašo vykdymo kontrolę – įstaigos direktorius.

5. SKYRIUS. DARBUOTOJO VEIKSMAI ATVYKUS Į ĮSTAIGĄ

5.1.Darbuotojas atvykęs į darbo vietą:
5.1.1. atvyksta į darbo vietą dėvėdamas veido apsaugos priemonę;
5.1.2. atvykęs į įstaigą dezinfekuoja rankas;
5.1.3. pamatuojama kūno temperatūra, kuri užfiksuojama kūno temperatūros matavimo žurnale;
5.1.4. laikosi saugaus atstumo (ne mažiau kaip 2 metrai) nuo kitų asmenų;
5.1.5. dirbant, kai neįmanoma laikytis saugaus 2 metro atstumo, bendraujant privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes). Kontaktas tarp darbuotojų negali trukti ilgiau kaip 15 minučių;
5.1.6. užsideda darbo rūbus, pasikeičia avalynę ir nusiplauna rankas;
5.1.7. dezinfekuoja savo darbo vietą su dezinfekciniu skysčiu ir vienkartine servetėle prieš darbą ir esant poreikiui darbo dienos eigoje;
5.2. Darbuotojo veiksmai darbo metu:
5.2.1. draudžiama kontaktuoti su kitu darbuotoju arčiau nei 2 metrai ir daugiau nei 2 asmenų grupėmis.
5.2.2. pasinaudojęs bendromis darbo priemonėmis (kopijavimo aparatu, arbatinuku, mikrobangų krosnele ar kt.) ją dezinfekuoja po kiekvieno pasinaudojimo ir perdavimo kitam darbuotojui;
5.2.3. leidžiama naudotis įstaigos vandens aparatu tik prisipilant savo asmeninę vandens talpą;
5.2.4. persirengimo kambaryje vienu metu gali būti ne daugiau kaip 2 (du) darbuotojai;
5.2.5. skirtingų pamainų darbuotojai vienu metu negali būti persirengimo kambaryje;
5.3. Darbuotojai privalo plauti rankas dažnai ir kruopščiai su vandeniu ir muilu bent 20 sekundžių. Nesant galimybės rankų nusiplauti, rekomenduojama dezinfekuoti rankas rankų dezinfekciniu skysčiu, kuriame ne mažiau kaip 60 proc. alkoholio ar alkoholinėmis servetėlėmis.
5.4. Darbuotojai privalo laikytis čiaudėjimo-kosėjimo etiketo – pridengti burną ir nosį sulenkta alkūne arba nosine, kurią po to nedelsiant turi išmesti į uždarą šiukšliadėžę, nusiplauti rankas vandeniu su muilu ar dezinfekuoti naudodami dezinfekavimo priemonę. Privaloma kuo mažiau liesti rankomis lūpas, akis, nosį, dėvėti veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones viešoje vietoje.
5.5. Darbuotojai turi griežtai laikytis AAP užsidėjimo ir nusiėmimo tvarkos.
5.6. Panaudotos apsaugos priemonės tvarkomos kaip medicininės atliekos.
5.7. Veido apsaugos skydelis dezinfekuojamas su pirštinėmis tik nusiimant, nupurškiant gausiai dezinfekciniu skysčiu, paliekant nupurkštą 20 minučių ir nuvalant vienkartine servetėle, kuri išmetama.
5.8. Draudžiama:
5.8.1. organizuoti bendrą pietų, kavos pertrauką, susirinkimą, darbuotojų susibūrimus vienoje patalpoje;
5.8.2. naudotis bendrais indais, puodeliais, įrankiais. Darbuotojai naudojasi savo asmeninėmis priemonėmis, reikalingomis maitinimuisi;
5.8.3. dirbti pajutus sveikatos pokyčius, būdingus Covid-19.
5.9. Vėdinimas:
5.9.1. privaloma reguliariai vėdinti patalpas plačiai atvėrus langus ne rečiau kaip 1 kartą per valandą iki 10 minučių. Esant tinkamoms oro sąlygoms, langas gali būti praviras nuolat.
5.10. Valymas:
5.10.1. darbuotojai savarankiškai dirbantys kabinete ne rečiau kaip 2 kartus per dieną nuvalo dažnai liečiamus paviršius (durų rankenas, elektros jungiklius, telefono aparatą ir kt.);
5.10.2. patalpų valymas ir dezinfekcija atliekami vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (ne sveikatos priežiūros sektorius, įtarus ar patvirtinus COVID-19 atvejį) (https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%2 0(1).pdf).

6. SKYRIUS. DARBUOTOJŲ SVEIKATOS BŪKLĖS STEBĖJIMAS IR REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI

6.1. Už darbuotojų sveikatos būklės ir darbuotojų saugos reikalavimus darbo vietose stebėjimą atsakingas darbdavio įgaliotas asmuo.
6.2. Atsakingas asmuo užtikrina, kad įstaigoje dirbtų darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.). Darbuotojų sveikata turi būti nuolat stebima.
6.3. Įstaigoje draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu.
6.4. Darbuotojui turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), į darbą vykti draudžiama. Darbuotojas nedelsiant apie savo sveikatos būklės pokytį informuoja įstaigos direktorių.
6.5. Jei darbuotojui darbe pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimo požymių (pvz., karščiavimas (37,3° C ir daugiau), sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.) darbuotojas nedelsiant nušalinamas nuo darbo. Darbuotojas nedelsiant informuoja direktorių.
6.6. Darbuotojas informavęs direktorių konsultuojasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekia su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu.
6.7. Pačiam įstaigos darbuotojui sužinojus apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją) informuoja įstaigos direktorių. Darbuotojas informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir perduoda informaciją apie savo turėtus kontaktus ir nuolat bendradarbiauja gydymo metu, vykdo šeimos gydytojo nurodymus.
6.8. Visi darbuotojai turėję sąlytį yra izoliuojami ir privalo laikytis saviizoliacijos taisyklių 14 dienų.
6.9. Darbuotojui sužinojus, kad jis turėjo sąlytį su asmeniu, kuris galimai serga Covid-19 ar asmeniu, kuris turi būti saviizoliacijoje, su asmeniu, kuris serga Covid-19, nedelsiant saviizoliuojasi ir informuoja direktorių.
6.10. Jei darbuotojui nepasireiškė nė vienas infekcijos simptomas per 14 dienų nuo saviizoliacijos pradžios, dirba nuotoliniu būdu ir laikosi Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijų, į darbą jis grįžta tik po atlikto testo dėl Covid-19 ir gavęs neigiamą atsakymą.
6.11. Asmuo į darbą gali grįžti tik pasveikęs.
6.12. Visų darbuotojų turėjusių kontaktą nušalinimą nuo darbo ir saviizoliacijos užtikrinimą vykdo direktorius.
6.13. Apie atvejus ir būklę įstaigoje direktorius nedelsiant telefonu informuoja Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos skyrių, Savivaldybės administraciją.

7. SKYRIUS. PACIENTŲ PRIĖMIMAS

7.1. Prioritetas teikiamas nuotoliniam asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo būdui, išskyrus teikiant odontologines paslaugas, imunoprofilaktiką bei nėščiųjų priežiūrą.
7.2. Pacientų priėmimas turi būti vykdomas laikantis griežtai suderinto Ambulatorinių paslaugų atnaujinimo plano.
7.3. Sprendimą dėl planinės konsultacijos suteikimo individualiu atveju priima gydantis gydytojas.
7.4. Pacientai atvykdami į gydymo įstaigą privalo dėvėti vienkartinę kaukę, užėjus į patalpą – dezinfekuoti rankas;
7.5. Pacientui atvykus į įstaigą, prie įėjimo durų atliekamas kūno temperatūros matavimas bekontakčiu termometru.
7.6. Pacientams asmens sveikatos priežiūros paslaugos turi būti teikiamos griežtai jiems paskirtu vizito laiku.
7.7. Į įstaigą pacientas (esant būtinybei – ne daugiau kaip vienas lydintis asmuo) įleidžiamas likus ne daugiau nei 10 min. iki paskirto vizito laiko.
7.8. Laukdami patekimo į įstaigą pacientai vienas nuo kito privalo laikytis saugaus 2 metrų atstumo.
7.9. Užtikrinama, kad nesusidarytų fizinių pacientų laukimo eilių įstaigos viduje. Užtikrinama, kad prie kabineto durų lauktų ne daugiau kaip 1 pacientas.
7.10. Pacientui įeinant į gydomąjį kabinetą būtina dezinfekuoti rankas.
7.11. Aptarnaujami tik veido kaukes arba apsaugines veido priemones dėvintys pacientai.
7.12. Laukiamajame maksimaliai sumažinamas daiktų skaičius, nepaliekant žurnalų, laikraščių, vaikų žaidimo kampelio ir kt. ir tokiu būdu užtikrinti geresnes sąlygas paviršių dezinfekcijai.

8. SKYRIUS. ĮSTAIGOS PATALPŲ DEZINFEKCIJA ĮTARUS AR PATVIRTINUS DARBUOTOJUI KORONAVIRUSĄ (COVID-19)

8.1. Esant patvirtintam ar įtariamam Covid-19 atvejui – dezinfekuojamos visos patalpos.
8.2. Patalpos nedelsiant vėdinamos mažiausiai 1 valandą.
8.3. Patalpos ir paviršiai valomi neutraliu valikliu – virusus veikiančiu biocidu, 0,05 proc. natrio hipochloritu arba 70 proc. etanoliu.
8.4. Tualetas valomas virusą veikiančiu biocidu arba 0,1 proc. natrio hipochloritu.
8.5. Valymo metu susidariusios atliekos turi būti dedamos į atskirą maišą ir išmetamos kaip nerūšiuojamos atliekos.


2020-11-10