DĖMESIO!


Informuojame, kad atvykus į UAB „VNT Medicinos centras“ bei prieš pradedant teikti sveikatos priežiūros paslaugas būtina užpildyti ir pasirašyti LR SAM teisės aktų numatyta tvarka privalomus sutikimus:

1
Sutikimą dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.31932/asr
(sutikimo forma pildoma vieną kartą užvedant medicinos ambulatorinę kortelę)


2
Sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/85c525f37a6f11eaa38ed97835ec4df6
(sutikimo forma pildoma vieną kartą užvedant medicinos ambulatorinę kortelę)


3
Sutikimą dėl informacijos pateikimo tretiesiems asmenims

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.31932/asr
(sutikimo forma pildoma vieną kartą užvedant medicinos ambulatorinę kortelę)


4
Paciento epidemiologinę anketą ( esant ekstremaliai situacijai Lietuvos Respublikoje)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2f52f311b0a111ea9a12d0dada3ca61b/asr
(epidemiologinė anketa pildoma kiekvieną apsilankimą)